1 – Termes i condicions d’ús.
2 – Normes inicials
3 – Propietat intel·lectual i industrial
4 – Continguts de el portal
5 – Normativa de publicació d’anuncis
6 – Normes i responsabilitats dels usuaris (clients)
7 – Política de protecció de dades

1 – ADVERTIMENT, TERMES I CONDICIONS D’ÚS I DE SERVEI
MOLT IMPORTANT: Abans de subscriure’s o utilitzar els nostres serveis, cal llegir TOT aquest document, “d’avís legal”, tenint present que si continua utilitzant-lo ACCEPTARÀ implícitament les condicions que en aquest es publiquen i detallen.
L’usuari, client, o visitant pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d’Ús en tot moment. Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles al PORTAL mitjançant l’enllaç Condicions Legals.

2 – NORMES INICIALS
La persona o empresa que utilitzi o visiti aquest portal, d’ara endavant l’Usuari, es fa responsable i es compromet a utilitzar aquesta web o portal, d’ara endavant PORTAL, d’acord al que estableix aquest avís legal. En cap cas, Salvador Clofent Rosique propietari del portal i usuari de la marca VisualGrup, d’ara endavant VisualGrup, serà responsable dels danys que pugui causar a l’USUARI per l’ús erroni o indegut del PORTAL o de qualsevol servei o contingut de la mateixa en relació amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI. L’usuari assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableix el present avís legal.
VisualGrup exposa que tota la informació inclosa en el PORTAL, ha estat introduïda per professionals, mitjançant uns ÚNICS formularis ubicats a www.xerinola.cat, el PORTAL. Les empreses o particulars reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades, propietat i / o drets de les imatges, fitxers, o arxius introduïts per ells mateixos al PORTAL i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per aquesta raó a aquests. L’usuari no pot, utilitzar cap dada, imatge, arxiu etc. del PORTAL sense l’autorització expressa de VisualGrup. L’USUARI, excepte autorització expressa i escrita de VisualGrup, es compromet a utilitzar la informació continguda en el PORTAL, exclusivament per a la visualització i ha no realitzar directament o indirectament un ús comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar la informació inclosa en el PORTAL de forma deslleial o perjudicial, per VisualGrup, Salvador Clofent Rosique o qualsevol dels seus serveis relacionats. L’usuari es compromet a no utilitzar el PORTAL o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació. VisualGrup pot retirar, a l’USUARI particular o professional, en modalitat de prova, gratuïta o de pagament, el dret a accessos i serveis del PORTAL, quan, segons la seva política comercial, ho estimi adequat. També es reserva el dret de retirar o bloquejar la informació publicada al PORTAL, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

3 – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
VisualGrup és una marca comercial utilitzada per Salvador Clofent Rosique, el titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de les pàgines del PORTAL, els menús, botons de navegació, el codi PHP, HTML, ASP, bases de dades i tots els altres elements que formen la interfície gràfica i de programació del PORTAL. Així mateix, Salvador Clofent Rosique, d’ara endavant VisualGrup, és titular o disposa de la corresponent autorització per a la utilització de les marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines que integren aquest portal. VisualGrup es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir sobre els continguts de l’PORTAL.
VisualGrup, en cap dels casos, serà responsable de les possibles infraccions, de qualsevol índole, que pugui cometre qualsevol USUARI dins de les pàgines de Portal o en els seus continguts. VisualGrup, Salvador Clofent Rosique, els directius, empleats, socis, col·laboradors o agents comercials no són responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades introduïdes pels usuaris del Portal, ni tampoc de qualsevol tipus d’opinió o informació que es publiqui o circuli per la xarxa. VisualGrup, Salvador Clofent Rosique, els directius, empleats, socis, col·laboradors o agents comercials no són responsables de les possibles infraccions dels USUARIS del Portal, siguin de l’índole que siguin, tant si afecten els drets d’un altre client o de tercers, com en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
VisualGrup garanteix el correcte funcionament del seu PORTAL, tot i que no es farà responsable de cap dany que es generi a client en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa supòsits de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a VisualGrup. Com en tots els sistemes informàtics, VisualGrup, haurà de fer manteniment i no es responsabilitzarà de el mal funcionament temporal de el sistema. VisualGrup tampoc re responsabilitzés de les fallades provocats pel mal funcionament de la xarxa ni als deguts a mala configuració dels equips de l’USUARI.
VisualGrup, Salvador Clofent Rosique, publica aquestes condicions d’ús i legals, tenint en compte que el PORTAL i el seu contingut és exclusivament per a USUARIS majors de 18 anys. Davant la possibilitat de sorgir problemes amb usuaris menors de 18 anys, sempre i en tots els casos, es considerarà responsables als seus pares o persones que tinguin la tutela de l’USUARI menor d’edat.

4 – CONTINGUTS DEL PORTAL
VisualGrup es reserva el dret a modificar pàgines, elements i continguts del PORTAL, quan ho consideri oportú o convenient, sense necessitat de comunicar als seus usuaris. VisualGrup no es responsabilitza de la qualitat i veracitat de el contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des del seu PORTAL. Els anuncis del PORTAL són publicitaris, merament informatius i orientatius, mai s’han d’interpretar com una oferta contractual. VisualGrup utilitza mitjans tècnics per evitar publicacions errònies però no pot garantir la veracitat absoluta ja que poden estar subjectes a algun tipus d’error.
VisualGrup, per donar un millor servei a tots els usuaris, utilitza «cookies» en el seu PORTAL

5 -NORMATIVA DE PUBLICACIÓ D’ANUNCIS
No està permesa la publicació d’anuncis que no estiguin relacionats amb el contingut del portal. No estarà permesa la publicació d’anuncis enganyosos o que puguin dur a això. No estarà permesa la publicació d’anuncis amb dades o imatges que no pertanyin a la mateixa (logotips, textos publicitaris aliens a l’oferta, fotografies falses, etc …) No estarà permesa la inserció d’imatges obtingudes per mitjans il·lícits. No estarà permesa la publicació gratuïta d’anuncis repetits pertanyents al mateix USUARI.
VisualGrup, el PORTAL, es reserva el dret a modificar o eliminar anuncis i / o continguts que no compleixin amb les normes descrites i davant de nous, o no previstos, casos que s’estimen enganyosos o que puguin portar a confusions, sense necessitat de comunicar-ho a l’ anunciant, USUARI.

6 – NORMES I RESPONSABILITATS DELS USUARIS (CLIENTS)
El PORTAL no es farà responsable de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades introduïdes pels seus USUARIS clients, així com tampoc es responsabilitzarà de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa. El PORTAL no es farà responsable de les possibles infraccions dels seus clients que afectin els drets d’un altre clients, USUARIS, o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. El CLIENT, usuari professional que paga per la publicació d’anuncis en el PORTAL, autoritza a VisualGrup, Salvador Clofent Rosique, a fer ús de les seves dades de trànsit a l’efecte de poder fer arribar al CLIENT els arxius de programari i publicitat de tercers. En qualsevol cas VisualGrup garanteix la privacitat de les dades confidencials de CLIENT. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat de la publicitat. VisualGrup garanteix el correcte funcionament de la seva tecnologia, tot i que no es farà responsable de cap dany que es generi a el client en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa d’un problema fortuït, força major o qualsevol altra causa no imputable a VisualGrup. Tampoc serà responsable de mal funcionament temporal de sistema si respon a tasques de manteniment de la mateixa o a fallades que afectin operadors (proveïdors de serveis d’Internet) o de problemes de l’equip / s de CLIENT.
VisualGrup, es reserva el dret a modificar o eliminar anuncis i / o continguts que no compleixin amb les normes descrites i davant de nous, o no previstos, casos que s’estimen enganyosos o que puguin portar a confusions, sense necessitat de comunicar-ho a l’anunciant.
IMPORTANT: La utilització de certes funcionalitats ofertes als Usuaris a través del PORTAL pot trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquestes funcionalitats, el CLIENT també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies.

7 – POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES
VisualGrup, d’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, comunica als USUARIS, particulars i professionals, de l’existència d’un fitxer automatitzat, propietat de VisualGrup, que recull i administra les dades per que el PORTAL pugui funcionar com a tal. L’usuari reconeix que totes les dades que ha introduït al PORTAL són veritables, en la mesura del seu coneixement. VisualGrup, Salvador Clofent Rosique, com a propietari del PORTAL es compromet a complir les seves obligacions segons el Reial decret 994/1999, de 11 de juliol pel que fa a les mesures de seguretat i integritat de les seves fitxers. Tot usuari o, si s’escau sota acreditació, qui el representi, tindrà dret a accedir, rectificar, oposar-se o cancel·lar per correu electrònic dirigit a visualgrup@gmail.com o mitjançant correu tradicional, escrit i signat, dirigit a VisualGrup, Salvador Clofent Rosique.- Plaça del Gambeto, 27, Riudaura, 17179 – Riudaura, Girona, incloent en el mateix nom, cognoms, fotocòpia de l’DNI
Aquest Portal, tot el seu contingut, pagines, disseny, logos, etc…, són propietat de Salvador Clofent Rosique (VisualGrup), amb D.N.I. 38775325-Q i domicili a Plaça del Gambeto, 27, 17179 – Riudaura, Girona

Dades de contacte: Salvador Clofent Rosique (VisualGrup)
Plaça del Gambeto, 27, 17179 – Riudaura, Girona
Correu electrònic: visualgrup@gmail.com